Close

Политика за Околната Среда

Политиката, описана подробно по-долу, е неразделна част  от Политиката за Устойчивост на „Димитров“ ООД. Политиката за Околната среда уточнява принципи, които ни насочват при оценката на собствения ни напредък в областта на околната среда и в стимулирането на непрекъснато подобрение чрез вграждане на най-добрите екологични практики в нашите ежедневни дейности.

 1. Екологичен принцип

Отговорността към околната среда е неразделна част от нашите принципи на управление. Ние се стремим да осигурим продължаващ бизнес успех чрез установяване и поддържане на система за управление на околната среда, както и предприемане на активни мерки за подобряване, т.е. намаляване на отпечатъка върху околната среда от нашата дейност.

 • Законови изисквания

Ние се придържаме към всички приложими закони, директиви и насоки, като същевременно непрекъснато подобряваме собствения си принос към едно екологично устойчиво общество.

 • Ефективно управление на околната среда

Активно използваме нашата система за управление на околната среда и непрекъснато я подсилваме, Ние разработваме перспективни концепции и ги прилагаме заедно с нашите служители и с нашите бизнес партньори. Извършваме проверки, за да определим степента, в която тези мерки са приложени и да наблюдаваме ефективността на нашата система за управление.

Ние целим:

• Анализиране и оценка на въздействието върху околната среда от нашите дейности и операции.

• Посочване на ясни цели, съставяне на план за действие и наблюдение на напредъка ни.

 • Служители

Ние непрекъснато укрепваме екологичното съзнание сред нашите служители чрез предоставяне на информация и обучение.

Ние насърчаваме нашите служители да мислят и действат „екологично“ и да подкрепят нашата политика за околната среда и свързаните с нея екологични цели и цели.

Нашите цели включват ангажиране, обучение и повишаване на осведомеността на персонала и приемането на действия за непрекъснато подобряване в това отношение.

 • Отношения с партньори 

Очакваме дейностите на нашите партньор да са съвместими с Политиката за околната среда на „Димитров“ ООД  и всички други насоки и изисквания. Ние работим в партньорство с нашите доставчици за подобряване на условията на околната среда. Ние насърчаваме нашите доставчици и бизнес партньори да заемат проактивна позиция по отношение на въздействието върху околната среда на собствените си дейности и да възприемат „екологични“ практики за закупуване.

Ние ценим обратната връзка от нашите партньори и ги насърчаваме да обмислят въздействието върху околната среда.

 • Диалог с нашите заинтересовани страни, бизнес партньори, власти и заинтересовани страни

Ние се стремим да участваме в диалог с всички заинтересовани страни, включително нашите бизнес партньори, власти и други заинтересовани страни, в атмосфера на взаимно доверие и уважение. Ние им предоставяме подходяща информация. Ние осъзнаваме, че ясната, ефективна и честна комуникация с нашите заинтересовани страни повишава прозрачността на нашия бизнес и демонстрира нашия ангажимент да бъдем отговорни.

 • Нашият ангажимент за опазване на околната среда

Изменението на климата е определящото предизвикателство на нашето време. Хората произвеждат повече въглероден диоксид, отколкото природата може да абсорбира, а производството на облекло допринася за този проблем. Ние работим за неутрално по отношение на въглерода бъдеще, като започнем с намаляване на нашите собствени емисии в нашата верига за стойност и подкрепяме глобално движение за действие.

Този ангажимент е отразен в редица осезаеми действия, реализирани по време на ежедневното управление на бизнеса, посредством спазване на националните законови изисквания по отношение на околната среда, и приемане на решения, които рационализират и минимизират въздействието върху околната среда.

 • Използване на енергията и въглеродни емисии

Енергията е критичен компонент на модната индустрия и нейното ефективно и ниско въздействие при използване е в основата на подхода на Компанията към устойчивостта. Компанията осъзнава присъщата стойност и недостига на енергийни ресурси и необходимостта от достъп до правилния енергиен микс, за да гарантира доставките.

Енергийната стратегия  е един от основните стълбове на нашия ангажимент за устойчивост и се стреми да стимулира рационалното и ефективно използване на енергията, като същевременно намалява емисиите на парникови газове и спомага за смекчаване на ефектите от тях.

Енергийна стратегия на Компанията е оформена в краткосрочен и дългосрочен аспект. Целите за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове са приведени в съответствие с целите на национално ниво и нашите партньори.

Основните цели на енергийната стратегия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план обхващат следните действия, разписани в Процедура за устойчиво развитие по отношение енергийната ефективност и въглеродния отпечатък:

 • Намаляване на общото потребление на енергия 
 • Постигане на енергийна ефективност

7.2 Отпадъци

Стратегически цели, които стоят пред Компанията в средносрочен и дългосрочен план:

 • Принципите за предотвратяване, намаляване и повторна употреба на отпадъци трябва да се прилагат в съответствие с йерархията на отпадъците за всеки поток от отпадъци.
 • Компанията трябва да идентифицира потоците неопасни и опасни отпадъци и да разработи процедура за обезвреждане, като ги съхранява разделно;
 • Трябва да се води регистър на всички произведени опасни отпадъци, които да се съхраняват в добре обозначени зони за съхранение на опасни отпадъци;
 • Упълномощаване на оторизирани изпълнители с лиценз за изтегляне на промишления отпадък.

7.3 Вода

Водният ресурс е основен ресурс. Ограничената вода, неефективното управление и въздействието на изменението на климата върху водните ресурси ще доведат до ограничена наличност и качество, което от своя страна може да доведе до неравномерно разпределение, особено в райони с недостиг на вода. Разбирайки важността на този проблем, Компанията интегрира управлението на водата в нашата система за управление на околната среда, за да гарантира, че използването на водата във всички операции се управлява в съответствие с разпоредбите за съответствие изискванията на законодателството и нарасналите изисквания на нашите партньори и клиенти. Целите на Компанията са разписани в Процедура за редуциране използването на вода. 

 • Намаляване на водния отпечатък на нашите продукти чрез действия, свързани с осъзнаването на консумацията и адекватното третиране на водата.
 • Намаляване потреблението на вода и подобряване ефективността на използването й в нашите съоръжения;
 • Подобряване управлението на водата при ежедневното използване за производствени и други цели;
 • Подобряване на знанията на нашите служители по отношение на проблема с водата в околната среда.

7.4 Мисли зелено, действай зелено

Активно и отговорно поддържане на зелените площи и оползотворяване на свободните пространства, създавайки приятна атмосфера, хармоничен и екологично дружелюбен аспект в съзнанието на служителите.

8. Актуализация на политиката

Политиката ще бъде преразгледана и актуализирана, когато е приложимо, за да обхване регулаторни промени или най-добри практики, които могат да бъдат необходими по всяко време в резултат на нейното прилагане за целите на постигане на нейната цел.

17.01.2023